***/***Physics***/***

Welcome to my blog!!!

15.12.2008.

**--__Talasi__--**

Osciliranje jedne čestice izaziva osciliranje ostalih čestica zbog njihovog medjudjelovanja.

Proces prenošenja periodičnog poremećaja kroz elastičnu sredinu naziva se mehanički talas. Mjesto na kojem nataje talas naziva se izvor talasa. Za nastanak mehaničkog talasa potrebna je elestična sredina u kojoj se izaziva i prostire poremećaj. Pri tome se energija talasa prenosi od izvora u okolni prostor, a čestice osciliraju oko svog ravnotežnog položaja.


U prirodi se najčešće susreću dvije vrste talasa:

1.       Mehanički

2.       Elektromagnetni

Longitudionalni talasi su oni koje proizvodi izvor talasa koji oscilira u pravcu prostiranja talasa.

Transverzalni talasi su on talasi koje proizvedi izvor talasa koji oscilira u normalnom pravcu na pravac prostiranja talasa

Progresivni talasi su oni kod kojih se prenošenje energije vrši sa čestice na česticu teoretski do u beskonačnost.

Stojeći talasi su oni kod kojih neke čestice osciliraju a neke miruju,stoje.


10.12.2008.

Oscilacije i talasi

***Osciliranje je kretanje kad se neko tijelo periodicno krece po nekoj putanji naizmjenicno u oba smjera.

-Vrijeme trajanja jedne oscilacije zove se PERIOD (T)...

-Broj oscilacija u jednoj sekundi je frekvencija (f).

f=N/t

jedinica za frekvenciju je herc(Hz).

Imamo vezu perioda i frekvencije,a ona je data relacijama:

f=1/T

i

T=1/f

-Udaljenost tijela od ravnoteznog polozaja je ELONGACIJA.

-Najveca udaljenost tijela od ravnoteznog polozaja je AMPLITUDA.

Kod svih oscilacija moze se uociti da se javlja SILA KOJA JE ORIJENTIRANA KA RAVNOTEZNOM POLOZAJU i vraca tijelo u ravnotezni polozaj. U ravnoteznom polozaju ova sila jednaka je nuli.KADA JE VELICINA TE SILE PROPORCIONALNA UDALJENOSTI OD RAVNOTEZNOG POLOZAJA "X",

F=-kx

ONDA SE OSCILIRANJE NAZIVA HARMONIJSKO,pri cemu je "k" konstanta proporcionalnosti.Predznak "-" stavljen je zato sto elongaciju "x" mjerimo od ravnoteznog polozaja,a sila F je usmjerena ka ravnoteznom polozaju.Ovakvu vrstu oscilacija koje se odvijaju pod uticajem unutrasnje sile nazivamo SLOBODNIM OSCILACIJAMA.

Ako se amplituda u toku vremena ne mijenja,tad su oscilacije NEPRIGUSENE.

Ako se amplituda u toku vremena mijenja,tad su oscilacije prigusene(amortizovane)...

06.11.2008.

Moment impulsa

 

Moment sile u odnosu na koordinatni početak definiše se kao:

L= r  x p

gdje je:

— moment impulsa čestice

— vektor položaja čestice u odnosu na izvorište koordinatnog sistema

—impuls čestice,

Ili drugim rečima, vektor momenta impulsa jednak je vektorskom proizvodu vektora položaja i impulsa čestice.

SI jedinica za moment impulsa je njutn metar sekund, a njegova oznaka je Nms (kgm2s-1).

U izolovanom sistemu moment impulsa se održava (konstantan je).

 

06.11.2008.

Dinamika Rotacije

Tijelo koje rotira oko slobodne ose prelazi u rotaciju oko one ose za koju je moment inercije najveci.
 
Moment sile jednak je vektorskom proizvodu sile i radijus vektora.

  → →

M = F x r

 
Spreg sila čine dvije paralelne sile istih intenziteta, a suprotnih smjerova koje djeluju na kruto tijelo.

Moment inercije materijalne tačke u odnosu na osu jednak je proizvodu njene mase i kvadrata rastojanja tačke od ose.
I=mr2

Štajnerova teorema glasi: moment inercije tijela u odnosu na osu koja je paralelna težišnoj osi jednak je zbiru momenata inercije tijela u odnosu na težišnu osu i proizvoda ukupne mase tijela i
kvadratu rastojanja između osa.
I = I0 + md2

 

22.10.2008.

KINETIKA ROTACIONOG KRETANJA

Translatorno i rotaciono kretanje: 

 

Svako kretanje tijela moze se smatrati kombinacijom dva osnovna vida kretanja:

Translatornog i Rotacionog.

TRANSLATORNO KRETANJE je ono pri kojjem pravac koji proizilazi kroz dvije proizvoljne tacke ostaje paralelan pocetnom pravcu.

Svi djelici tijela prelaze jednake puteve,sto znaci da imaju jednake brzine.

 

ROTACIONO KRETANJE je kretanje pri kojem se sve tacke tijela krecu u paralelnim ravnima i opisuju kruznice ciji se centri nalaze u pravoj okomitoj ravnoj putanji.

Ta prava se naziva osa rotiranja.Dijelovi tijela koji su udaljeniji od ose rotiranja prelaze duze puteve,sto znaci da se krecu brze od dijelova koji su blizi osi.

UGAONA BRZINA

Za opisivanje rotacionog kretanja uvodi se nova fizicka velicina-ugaona brzina,koja je ista za sve tacke tijela.Srednja ugaona brzina u intervalu Δt definise se relacijom: 

      ω=Δφ/Δt

gdje je φ ugao koji opise radijus-vektor bilo kojeg djelica tijela tokom vremena  Δt.

[ω]=[Δ φ ] / [ Δt] = 1 rad/s  

Trenutna ugaona brzina je jednaka srednjoj ugaonoj brzini u dovoljno malom vremenskom intervalu:

ω= Δφ / Δ t kada Δ t - 0

Rotaciono kretanje pri kojem se ugaona brzina ne mijenja tokom vremena naziva se ravnomjerno rotaciono kretanje.

LINIJSKA BRZINA

Pro ravnomjernom rotiranju uoceni dio tijela(materijalna tacka) u jednakim vremenskim intervalima prelazi lukove jednakih duzina.Linijska brzina je brojno jednaka opisanom luku u jedinici vremena:

v=Δ l / Δ t

Kako je duzina luka jednaka proizvodu poluprecnika i ugla izrazenog u radijanima

Δ l = rΔ φ to je

 v = Δ l / Δ t = r * Δφ / Δ t = rω

Prema tome,linijska brzina materijalne tacke jednaka je proizvodu ugaone brzine i poluprecnika kruzne putanje po kojoj se krece materijalna tacka.

U toku jednog perioda T, radijus-vektor opise ugao jednak 2 π radijana. To znaci da je:

ω = Δ φ / Δ t = 2 π / T = 2 π f

UGAONO UBRZANJE

Kretanje pri kome se ugaona brzina mijenja tokom vremena naziva se promjenljivo  rotaciono kretanje.

Za opisivanje takvog kretanja uvodi se nova fizicka velicina-UGAONO UBRZANJE.

Ugaono ubrzanje je brojno jednako promjeni ugaone brzine u jedinici vremena:

a = Δ ω / Δ t

gdje je Δ ω promjena ugaone brzine,a Δ t vrijeme u kome je ostvarena ta promjena.

Jednakopromjenljivo rotaciono kretanje je kretanje pri kome je a=const.

Kod jednakoubrzanog rotacionog kretanja ugaono ubrzanje je:

a = Δ ω / Δ t = ω - ω0 / t > 0

 gdje je ω0 ugaona brzina na pocetku,a ω ugaona brzina na kraju vremenskog intervala,pa slijedi:

ω = ω0 + at

Kod jednakousporenog rotacionog kretanja je:

ω < ω0,pa je a < 0.

Cesto se zavisnost ugaone brzine od vremena kod jednakousporenog kretanja izrazava formulom:

 ω = ω0 - at

OVdje a oznacava ugaono usporenje koje je brojno jednako smanjenju ugaone brzine u jedinici vremena.Ugaono usporenje je pozitivno kod jednakousporenog kretanja.

 

Ugao koji opise tijelo rotirajuci se jednako promjenljivo,moze se naci kao proizvod srednje ugaone brzine i vremena rotiranja:

φ = ωs t = ω0 + ω / 2 * t

Ako se ω zamijeni sa ω0 + at ili sa ω0 - at,dobija se:

 φ = ω0 t + at(na 2) / 2            ili        φ = ω0 t - at(na 2) / 2 

(jednakoubrzano kretanje)                  (jednakousporeno kretanje)

22.10.2008.

Moment impulsa i zakon odrzanja momenta impulsa

Moment impulsa (poznat i kao moment količine kretanja ili ugaoni moment) je fizička veličina kojom se mjeri nastojanje materijalnog tijela da nastavi da rotira. Formalno se definiše kao:

  • Vektorski proizvod vektora položaja tela merenog od izabrane referentne tačke i njegovog impulsa.
  • Proizvod momenta inercije i ugaone brzine.

Moment impulsa je vektorska veličina, dakle, poseduje intezitet, pravac i smer.SI jedinica za moment impulsa je njutn metar sekund, a njegova oznaka je Nms (kgm2s-1).

Prvi izvod momenta impulsa po vremenu naziva se moment sile:

\vec M = \frac{\mathrm{d}\vec {L}}{\mathrm{d}t} = \vec {r} \times \frac{\mathrm{d}\vec {p}}{\mathrm{d}t} = \vec {r} \times \vec {F}

Objasnjenje za sliku:Ovaj žiroskop zadržava uspravnom (u vertikalnom pravcu) svoju osu rotacije zahvaljujući zakonu održanja njegovog momenta impulsa.

Za moment impulsa važi ZAKON ODRZANJA (konzervacije). Prema ovom zakonu, moment impulsa fizičkog sistema ostaje konstantan (nepromijenjen) dok ga ne promijeni spoljašnja sila, tačnije moment sile. Ili, moment sile jednak je brzini promjene momenta impulsa. Kada kruto tijelo rotira, njegovo protivljenje promjeni rotacionog kretanja mjeri se njegovim momentom inercije.

U mnogim primenama gde je jedino od interesa rotacija oko jedne ose, dovoljno je da se zanemari pseudovektorska priroda momenta impulsa, i da se prema njemu odnosi kao prema skalaru koji je pozitivan kada se rotacija vrši suprotno od smera kretanja kazaljki na satu (posmatrano sa vrha vektora L), a negativan za rotaciju u smeru kretanja kazaljki na satu. Za to je dovoljno uzeti definiciju vektorskog proizvoda i odbaciti jedinični vektor, tako da moment impulsa postaje:

L = | \vec {r} || \vec {p} |\sin	\theta_{r,p}

Gde je θr,p ugao između \vec r i \vec p, i to, treba naglasiti, meren od \vec r ka \vec p , što je važno da znak vektorskog proizvoda ne bi izgubio svoj smisao. Na osnovu gornjeg, moguće je preformulisati definiciju momenta impulsa na sledeći način:

L = \pm|\vec p||\vec r_{\perp}|

.Gde je \vec r_{\perp} rastojanje koje se kod poluge naziva “krak” ili kračno rastojanje do \vec p.

07.10.2008.

***Kosmicke brzine***

Prva kosmička brzina je brzina koju treba saopštiti »tijelu« da bi se ono okretalo oko Zemlje na maloj visini.

                                      

 

Za male visine, a kada je riječ o prvoj kosmičkoj brzini visine jesu male, važi relacija ,, pa kombinujući to sa  prethodnom formulom dobijamo i lako pamtljiv i lako izračunljiv rezultat:

                           

priblizna vrijednost prve kosmicke brzine je:

 

 

 Druga kosmička brzina je minimalna brzina koju treba saopštiti tijelu da bi ono uspjelo da se iščupa stega gravitacije Zemlje, i ode »beskonačno daleko«, nošeno kroz svemir sopstvenom inercijom.

Šta to znači rečeno jezikom matematike? To znači da je rastojanje vrlo veliko, »beskonačno«. Ako je  r   stvarno vrlo veliko, onda je recipročna vrijednost, 1/r, vrlo mala, i u tom slučaju iz jednačine   za drugu kosmičku brzinu dobijamo

 

 

Drugu kosmičku brzinu možemo predstaviti i kao

 

 

 

Dakle, druga kosmička brzina veća je od prve kosmičke brzine puta:

 

 

Ono što je interesantno je da ni prva ni druga kosmička brzina ne zavise od mase tijela koje lansiramo.

 

Treća kosmička brzina predstavlja zapravo brzinu potrebnu da se neko telo lansirano sa Zemlje  oslobodi Sunčeve gravitacije. Letjelici lansiranoj sa Zemlje bi treća kosmicka brzina iznosila 16,7 km/s.

Četvrta kosmicka brzina je brzina potrebna da se neko tijelo (lansirano iz Sunčevog sistema) oslobodi gravitacije cijele Galaksije, odnosno Mliječnog Puta. Iako se navode razne vrijednosti (reda 290 km/s), zapravo se još uvek pouzdano ne zna kolika bi ona mogla da bude. Ovo je posljedica činjenice da mi još uvijek ne znamo precizno masu Galaksije*.

05.10.2008.

*/*/* Horizontalan hitac */*/*

Pod hicem se u fizici podrazumijeva  kretanje tijela bacenog izvjesnom pocetnom brzinom i na koje istovremeno djeluje sila Zemljine teze.

Kretanje tijela koje je baceno u horizontalnom pravcu naziva se HORIZONTALNI HITAC.

Kao i svi hici,horizontalni hitac je slozeno kretanje: tijelo se istovremeno krece stalnom brzinom v0 u horizontalnom pravcu i slobodno pada vertikalno prema dolje.Ta dva kretanja se vrse neovisno jedno od drugog i njihov rezultat je kretanje po krivoj liniji (paraboli).

 

05.10.2008.

***Gravitaciono polje-jacina gravitacionog polja***

Gravitaciono polje je materijalni posrednik preko kojeg se prenosi gravitaciono djelovanje (gravitaciona sila) sa jednog na drugo tijelo.

U skladu sa klasičnom (Njutnovom) mehanikom intenzitet, pravac i smjer gravitacionog polja opisani su vektorskom fizičkom veličinom G koja nosi naziv jačina gravitacionog polja i brojno je jednaka jačini gravitacione sile koja djeluje na tijelo jedinične mase koje se nalazi u datoj tacki gravitacionog polja:

                              G=F/m

 

05.10.2008.

***Newtonov zakon gravitacije***

Newtonov zakon gravitacije je prirodni zakon koji opisuje pojavu općeg privlačenja među svim tijelima u svemiru.

Newton u Principia pokazuje da dva tijela djeluju jedno na drugo silom koja je proporcionalna umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.

F = G $\displaystyle {\frac{{m_1  m_2}}{{r^2}}}$,
 
gdje je G = (66, 73$ \pm$0, 03) . 10-12 m3/(kg . s2) tzv. univerzalna gravitacijska konstanta čija je vrijednost eksperimentalno utvrđena (Cavendish je pokus kojim je odredio gravitacijsku konstantu nazvao `vaganjem Zemlje').
Newtonov zakon gravitacije omogucio nam je da se sa izvanrednom tacnoscu proucavaju kretanja svih nebeskih tijela.On nam omogucava da izracunamo i mase i udaljenosti nebeskih tijela na osnovu poznavanja brojne vrijednosti gravitacione konstante.

Stariji postovi

***/***Physics***/***
<< 12/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI

Narodne poslovice
*Čega se pametan stidi, time se lud ponosi.
*Od inata nema goreg zanata.
*Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.
*Učenje je svjetlost.
*Mnogo znati, znači prije vremena ostariti.
*Pametni ljudi uče se na tudjim greškama, budale na vlastitim.
*Ili ne pokušavaj, ili dovrši.
*

Citati
-Ljubav lišava pameti one koji je imaju,a daje je onima koji je nemaju. (Didro)
-Plašljivi prijatelj strašniji je od neprijatelja, jer neprjatelja se bjoiš, a u prijatelja se uzdaš. (Tolstoj)
-Ti se bojiš smrti; ali, zamisli šta bi bilo s tobom kad bi morao vječito da živiš onakav kakav jesi? (Tolstoj)
-Stil znači, u prvom redu, ništa suvišno i sve bitno. (Balzak)
-

Malo smijeha...
***U trenutku kad je mladi hirurg izlazio iz operacione sale, zaustavi ga upravnik bolnice:
• Kolega, kako je prošla operacija?
• Operacija? Uh,ja mislio autopsija…
***Sede 2 ludaka na obali mora. Prvi ubaci kockicu secera u more. Drugi umoci prst pa proba: - Bljak, jos uvek je slano!?! - Cekaj, nisam jos promesao!!!
***Treba Mujo da ide u lov, pa pozajmio od Hase psa pticara kada se vratio iz lova Haso ga pita: Jel bolan, kako se pokazao ovaj moj pticar? Pa ne znam. Ili ga ja loše bacam ili ne zna da leti!
*** Leze Mujo i Haso, ali nikako da se odbrane od komaraca. Kaze Mujo Hasi: - Daj da ugasimo svjetlo, pa da nas ne vide gdje smo. Ugase oni svetlo, i stvarno komarci ih ostavise na miru. Uto Haso vide jednog svica: - Dis se Mujo bolan, evo ih sad dolaze sa fenjerima!
***Bio Ivica kod prijatelja na rucku. Nakon sto su poceli jesti, zacudjeno upita:
-Vi se ne pomolite prije rucka?
A prijatelj odgovori:
-Ne, nasa mama dobro kuha.

MOJI FAVORITI
Čuješ tišinu? Prolazi vrijeme.
PS. I love you
ŠKODA
Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
A nebo uvijek čeka jer nebo je kraj.
˘°°°˘ Newtonovi zakoni ˘°°°˘
Fizika
°*°SWijEt FiZikE°*°
_F*I*Z*I*K*A_
Jako zanimljiv blog (:
Cika Njutnovi zakoni
Fizika
Život je nekad siv, a nekad žut
(Fizika)
goca90
devetpanjeva
više...

BROJAČ POSJETA
24946

Powered by Blogger.ba